WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI NARZĘDZI MARKI SATA

A. WARUNKI UDZIELONEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:

 1. Sprzedawca, Grosley Sp. z o.o., 44-285 Rzuchów, ul. Rybnicka 77A, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje najwyższą jakość narzędzi ręcznych marki SATA. Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały w skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji obsługi oraz nie dotyczy naturalnego zużycia narzędzia podczas eksploatacji.

 2. Gwarant udziela gwarancji na narzędzia zakupione do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. W przypadku zestawu narzędzi np. zestawu kluczy nasadowych, gwarancja obejmuje wyłącznie pojedynczy element zestawu, w którym wada się ujawniła.

 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub narzędzie/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, okres postojów producenta, itp.

 5. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć klientowi towaru zastępczego na czas naprawy.

 6. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez: naprawę lub wymianę towaru; w przypadku, gdy towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na stanie magazynowym Gwaranta wymianę na inny o podobnej charakterystyce i wartości; zwrot gotówki. Nie ma możliwości wyboru postępowania reklamacyjnego przez reklamującego.

 7. Nabywca narzędzia dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u którego został zakupiony. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego towaru dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny „REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI”, który znajduje się na stronie www.satatools.pl Jeżeli stwierdzi się brak wyżej wymienionych dokumentów gwarancja nie będzie rozpatrywana.

  Produkty podlegające gwarancji muszą być zwrócone do firmy GROSLEY Sp. z o.o. w celu ich kontroli lub inspekcji wykonywanej przez  sprzedawcę lub Producenta. Zwrot kompletnego narzędzia nastąpi na koszt  nabywcy, w przypadku uznania gwarancji Gwarant zwraca konieczne koszty dostarczenia produktu SATA. 

 8. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.

 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzi marki SATA, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Gwaranta w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez nabywcę lub osobę trzecią.

 10. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też niemożliwości jego użycia.

 11. W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd siedziby Gwaranta.

 12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

 1. stwierdzenia użytkowania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;

 2. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w narzędziu;

 3. dostarczenia do naprawy produktu niekompletnego, bez osprzętu i dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia reklamacji;

 4. dostarczony towar nie posiada lub jest niewypełniony formularz reklamacyjny, brak karty gwarancyjnej lub brak dowodu zakupu.


C. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 1. naturalnego zużycia narzędzia np.: końcówek młotków, części tnących szczypiec lub nożyc, szczelinomierzy;

 2. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi (w szczególności nadmiernego obciążania narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do narzędzi przeznaczonych do pracy ręcznej, niewystarczającego smarowania gwintów śrub, stosowania wkrętaków jako narzędzi do podważania lub ich niedostosowania do rodzaju śruby);

 3. nieodpowiedniego przechowywania bądź wadliwej konserwacji;

 4. uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych;

 5. uszkodzenia wskutek zaniechania naprawy wcześniejszych uszkodzeń;

 6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

 

D. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA:

 1. końcówki typu BIT;

 2. nasadki typu BIT;

 3. adaptery zmniejszające zwykłe i udarowe;

 4. mechanizmy zapadkowe grzechotek szybkomocujących i kluczy dynamometrycznych;

 5. szczypce do cięcia tworzyw sztucznych;

 6. elementy i materiały eksploatacyjnych np.: brzeszczoty, wymienne nożyki i ostrza oraz saszetki, kasety i inne opakowania narzędzi;

 7. ekspozytory, stojaki wystawiennicze;

 8. klucze dynamometryczne i podnośniki, które są objęte gwarancją 12 miesięcy zgodnie z dołączaną do nich kartą gwarancyjną.

Kontakt

tel. 32/ 414 92 32

fax. 32/ 430 10 60

serwis: 32/ 414 92 32

email: grosley@grosley.pl 

Grosley Sp. z o.o.

ul. Gruntowa 102-104

44-210 Rybnik

woj. śląskie

© 2018 Grosley Sp. z o.o. Niniejszy strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na fotografiach.