WARUNKI UDZIELENIA DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI NA NARZĘDZIA MARKI SATA OPIS PROCEDURA GWARANCYJNA

A. WARUNKI UDZIELENIA DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:

 1. Sprzedawca, Grosley Sp. z o.o., 44-210 Rybnik, ul. Gruntowa 102-104, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje najwyższą jakość narzędzi ręcznych marki SATA. Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały w skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji obsługi oraz nie dotyczy naturalnego zużycia narzędzia podczas eksploatacji.

 2. Niniejsza gwarancja dotyczy narzędzi zakupionych wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży Gwaranta (u autoryzowanych dystrybutorów Gwaranta) na terenie RP i obejmuje wyłącznie terytorium RP.

 3. W przypadku zestawu narzędzi np. zestawu kluczy nasadowych, gwarancja obejmuje wyłącznie pojedynczy element zestawu, w którym wada się ujawniła. 

 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do autoryzowanego dystrybutora Gwaranta, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub narzędzie/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, okres postojów producenta, wojna itp. 

 5. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy. 

 6. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez: naprawę lub wymianę towaru; w przypadku, gdy towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na stanie magazynowym Gwaranta wymianę na inny o podobnej charakterystyce i wartości; Sposób naprawy gwarancyjnej określa Gwarant, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. W przypadku Klientów będących konsumentem:

  a) jeżeli narzędzie jest niezgodne z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

  b) Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności narzędzia z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia narzędzia do zgodności z umową. W tej sytuacji Gwarant dokona wymiany na inne o podobnej charakterystyce i wartości;

  c) przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności narzędzia z umową, wartość narzędzia zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia narzędzia do zgodności z umową.

  d) Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

  e) konsument udostępnia autoryzowanemu dystrybutorowi Gwaranta narzędzie podlegające naprawie lub wymianie.

  f) konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z narzędzia, które następnie zostało wymienione.

 8. Zapisy ust. 7 dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 9. Klient dostarcza i odbiera reklamowane narzędzie bezpośrednio u autoryzowanego dystrybutora Gwaranta, u którego zostało zakupione.

 10. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Klienta :
  a) oryginalnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej(jeżeli występuje);

  b) prawidłowo i czytelnie wypełnionego zgłoszenia reklamacji wg wzoru zamieszczonego na www.grosley.pl i www.satatools.pl;

  c) kompletnego narzędzia (z wszystkimi jego elementami) z widocznym numerem fabrycznym, o ile narzędzie taki numer posiada, narzędzia z nieczytelnym numerem fabrycznym nie podlegają naprawie gwarancyjnej; wymagania dotyczące dostarczenia narzędzia z widocznym numerem fabrycznym nie dotyczą narzędzi, którym taki numer nie został nadany;

  d) dowodu zakupu.
Jeżeli stwierdzi się brak wyżej wymienionych dokumentów gwarancja nie będzie rozpatrywana.

 1. W przypadku uznania gwarancji Gwarant zwraca konieczne koszty dostarczenia narzędzia SATA. W przypadku nieuznania gwarancji zwrot narzędzia nastąpi na koszt Klienta. Zapis tego ustępu w zakresie dotyczącym kosztów dostarczenia narzędzia, nie stosuje się w stosunku do konsumentów oraz osób, o których mowa w ust. 8. W tych sytuacjach zastosowanie znajdują odpowiednie regulacje zawarte w ust. 7.

 2. Karta gwarancyjna (o ile występuje) jest ważna jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.

 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzi marki SATA, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Gwaranta w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez Klienta lub osobę trzecią.

 

 1. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego narzędzia bądź też niemożliwości jego użycia.
 2. W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd siedziby Gwaranta. Zapis ten nie dotyczy konsumentów.

 3. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej (rękojmia) ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej (rękojmia). Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 4. W przypadkach nieopisanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. z późn. zmianami, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), a w stosunku do konsumentów oraz osób, o których mowa w ust. 10, również ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

 1. stwierdzenia użytkowania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;

 2. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w narzędziu;

 3. dostarczenia do naprawy narzędzia niekompletnego, bez osprzętu i dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia reklamacji;

 4. dostarczone narzędzie nie posiada formularza reklamacyjnego lub jest on niewypełniony, brak karty gwarancyjnej, brak dowodu zakupu.


C. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 1. naturalnego zużycia narzędzia np.: końcówek młotków, części tnących szczypiec lub nożyc, szczelinomierzy;

 2. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi (w szczególności nadmiernego obciążania narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do narzędzi przeznaczonych do pracy ręcznej, niewystarczającego smarowania gwintów śrub, stosowania wkrętaków jako narzędzi do podważania lub ich niedostosowania do rodzaju śruby);

 3. nieodpowiedniego przechowywania bądź wadliwej konserwacji;

 4. przechowywania lub/i pracy w środowisku zwiększającym możliwości wystąpienia korozji lub innych uszkodzeń narzędzi np. w środowisku o podwyższonej wilgotności, zasoleniu lub w warunkach atmosferycznych powodujących niszczenie narzędzi, lub w obecności szkodliwych substancji – kwasów, siarki itp.

 5. uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych;

 6. uszkodzenia wskutek zaniechania naprawy wcześniejszych uszkodzeń;

 7. roszczeń z tytułu parametrów technicznych narzędzia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

 

D. DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA: :

 1. skrzynie narzędziowe, torby narzędziowe, plecaki, kieszenie narzędziowe na pasek, tacki silikonowe

 2. nasadki udarowe - cienkościenne w zestawach i pojedyncze, redukcje udarowe

 3. klucz nastawny z grzechotką

 4. akcesoria do gwitnowników i narzynek

 5. nożyce, nożyczki, noże, narzędzia tnące, szczypce, pilniki, szczypce do plastiku, do ściągania ciężarków, do ściągania drutu, przyrządy do obinania rur, piły, ostrza pił i noży

 6. wkrętaki z wymiennymi końcówkami, wkrętaki udarowe, wykrętaki i haczyki precyzyjne

 7. próbniki napięcia

 8. młotki z wymiennymi końcówkami, młotek gumowy, koncówki do młotków, szpachelki

 9. bity, akcesoria i końcówki do bitów, chwytaki magnetyczne

 10. miary, miarki, narzędzia pomiarowe, szczelinomierze, poziomice, suwmiarki, kątowniki

 11. oświetlenie robocze

 12. klucze do filtra oleju, opaski do pierścieni, klucze krzyżakowe i teleskopowe, separator do łożysk

 13. imadła, podnośniki, krzesła i leżanki warsztatowe

 14. smarownice, nitownice i pistolety do przedmuchiwania

 15. narzędzia pneumatyczne

 16. klucze dynamometryczne i podnośniki, które są objęte gwarancją 12 miesięcy zgodnie z dołączaną do nich kartą gwarancyjną.

 17. elementy i materiały eksploatacyjne np.: brzeszczoty, wymienne nożyki i ostrza, diody, baterie oraz saszetki, kasety i inne opakowania narzędzi;

 18. ekspozytory, stojaki wystawiennicze;

 19. klucze dynamometryczne i podnośniki, które są objęte gwarancją 12 miesięcy zgodnie z dołączaną do nich kartą gwarancyjną

Rybnik, kwiecień 2023

Kontakt

tel. 32/ 414 92 32

fax. 32/ 430 10 60

serwis: 32/ 414 92 32

email: grosley@grosley.pl 

Grosley Sp. z o.o.

ul. Gruntowa 102-104

44-210 Rybnik

woj. śląskie

© 2018 Grosley Sp. z o.o. Niniejszy strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na fotografiach.